Norske regler for laksefôr

Det norske regelverket som er fullt ut harmonisert med EU gjennom EØS-avtalen, skal sikre trygt fôr og trygge produkter bidra til god dyrehelse og miljø samt sikre redelig omsetning.

Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og i noen tilfeller Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter det norske fôrregelverket i fellesskap. Fôrproduksjon og -omseting reguleres av lov om matproduksjon og mattrygghet og gjennom EØS-avtalens bestemmelser gjennomført i forskrifter hjemlet i matloven.

Mattilsynet håndhever de norske fôrreglene. De godkjenner og registrerer fôrprodusenter, reviderer selskapenes kvalitetssikringssystem og gjennomfører stikkprøvekontroller med inspeksjon og eventuelle uttak av prøver til analyse. Mattilsynet organiserer også et overvåknings- og kartleggingsprogram for fiskefôr.

Mattilsynet oppsummerer kravene til fiskefôret slik:

  • Fôret skal være trygt og ikke ha noen direkte skadelig innvirkning på miljøet eller på dyrs velferd. 
  • Fôret skal være sunt, uforfalsket, egnet til formålet og av god kvalitet.
  • Fôret skal være merket, pakket og presentert i samsvar med kravene i fôrregelverket.
  • Merking og presentasjon av fôr skal ikke villede brukeren.

Internasjonale føringer

Det norske fôrregelverket er harmonisert med EU gjennom EØS-avtalen. I tillegg påvirker internasjonale retningslinjer utviklingen av både Norges og EUs regelverk.

Det finnes flere internasjonale standarder for fôr. Codex Alimentarius er en sentral aktør som utvikler standarder i regi av FNs og Verdens helseorganisasjons Food Standards Programme. Organisasjonen vedtok Codex Alimentarius Code of Practice on Good Animal Feeding i 2004.

Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) er en annen premissleverandør i dyrehelsespørsmål. Organisasjonen står bak dyrehelsekoden, der et eget kapittel gir retningslinjer for dyrefôr.

I tillegg arbeider norske fiskefôrprodusenter med å sikre en miljøvennlig produksjon bl.a. ved å velge vegetabilske råvarer på en måte som forebygger avskoging og marine råvarer basert på kontrollert fiske og bærekraftige fiskerier.

Norske fiskefôrprodusenter arbeider internasjonalt gjennom den europeiske fôrindustri-foreningen FEFAC for at det skal stilles nødvendige miljømessige krav til fôret. FEFACs åpne bransjestandarder bygger på anerkjente globale sertifiseringsordninger, utviklet i samarbeid med internasjonale miljøorganisasjoner (NGOs) og andre sertifiseringsaktører. FEFAC har utviklet et åpent benchmarkingsystem for slike standarder for å bidra til full åpenhet om innholdet i standardene som benyttes. 

Nyttige linker: