Utslipp fra oppdrettsanlegg

Norskekysten er kjennetegnet av mange og dype fjorder, og en nordgående havstrøm som bidrar til stor vannutskifting. Ifølge myndighetene utgjør utslipp fra havbruk kun 2% av naturlig omsetning av næringssalter i havstrømmen.

Norskekysten er kjennetegnet, som her på bildet, av mange og dype fjorder, og en nordgående havstrøm som bidrar til stor vannutskifting. Ifølge myndighetene utgjør utslipp fra havbruk kun 2% av naturlig omsetning av næringssalter i havstrømmen.
Ifølge myndighetene utgjør utslipp fra havbruk kun 2% av naturlig omsetning av næringssalter i havstrømmen. Utslipp av næringssalter og organisk materiale fra oppdrett utgjør ikke et miljøproblem i dag. Foto: Norges sjømatråd

Dagens oppdrett medfører utslipp av organisk materiale og næringssalter. Dersom produksjonen er for høy i forhold til bæreevnen på lokaliteten kan utslippene påvirke miljøet negativt.

Miljøovervåkning

Alle som søker om tillatelse til å drive oppdrett må utføre en miljøundersøkelse før et anlegget kan legges ut. Hvis denne godkjennes knyttes en utslippstillatelse til lokaliteten. Selskapet må jevnlig dokumentere at miljøtilstanden på lokaliteten er tilfredsstillende i henhold til Norsk Standard (NS 9410). Standarden beskriver undersøkelser av bløtbunn og dyrene som lever i sedimentene, og gir med det grunnlag for å vurdere hvordan akvakulturanlegget påvirker bunnforholdene. Det er en undersøkelse som kartlegger nærområdet til anlegget (MOM B), og en som ser på påvirkningen i overgangssonen (MOM C) Produksjonsmengden blir tilpasset ut fra resultatene fra miljøundersøkelsen, slik at bæreevnen på den enkelte lokalitet ikke blir overskredet.

Bli med under merda

Hvordan ser det ut under et oppdrettsanlegg? Hvordan gjøres de lovpålagte miljøundersøkelsene? Laksefakta har vært med Akvaplan Niva på kontroll hos Nordlaks i Vesterålen.

Miljøstatus

Fiskeridirektoratet overvåker resultatene fra miljøundersøkelsene, og iverksetter tiltak hvis miljøtilstanden er uakseptabel. De siste årene viser undersøkelser at miljøforholdene rundt anleggene generelt blir bedre og bedre. I 2014 var tilstandsklassen god eller meget god for 94 % av anleggene i nærsonen. Miljøtilstanden i overgangssonen viste at  93 prosent av anleggene ble rangert som god eller meget god.

Utslipp av næringssalter og organisk materiale fra oppdrett utgjør ikke et miljøproblem i dag.

Nyttige linker: