Utslipp fra oppdrettsanlegg

Norskekysten er kjennetegnet av mange og dype fjorder, og en nordgående havstrøm som bidrar til stor vannutskifting. Ifølge myndighetene utgjør utslipp fra havbruk kun 2 % av naturlig omsetning av næringssalter i havstrømmen.

Norskekysten er kjennetegnet, som her på bildet, av mange og dype fjorder, og en nordgående havstrøm som bidrar til stor vannutskifting. Ifølge myndighetene utgjør utslipp fra havbruk kun 2% av naturlig omsetning av næringssalter i havstrømmen.
Myndighetene overvåker næringssaltene og organisk materiale fra oppdrett. Foto: Norges Sjømatråd. Foto: Norges sjømatråd

Dagens oppdrett medfører utslipp av organisk materiale og næringssalter. Dersom produksjonen er for høy i forhold til bæreevnen på lokaliteten, kan utslippene påvirke miljøet negativt.

Miljøovervåkning

Alle som søker om tillatelse til å drive oppdrett må utføre en miljøundersøkelse før et anlegget kan legges ut. Hvis denne godkjennes, knyttes en utslippstillatelse til lokaliteten. Selskapet må jevnlig dokumentere at miljøtilstanden på lokaliteten er tilfredsstillende i henhold til Norsk Standard (NS 9410). Standarden beskriver undersøkelser av bløtbunn og dyrene som lever i sedimentene, og gir med det grunnlag for å vurdere hvordan akvakulturanlegget påvirker bunnforholdene. Det er en undersøkelse som kartlegger nærområdet til anlegget (MOM B), og en som ser på påvirkningen i overgangssonen (MOM C) Produksjonsmengden blir tilpasset ut fra resultatene fra miljøundersøkelsen, slik at bæreevnen på den enkelte lokalitet ikke blir overskredet.

Bli med under merda

Hvordan ser det ut under et oppdrettsanlegg? Hvordan gjøres de lovpålagte miljøundersøkelsene? Laksefakta har vært med Akvaplan Niva på kontroll hos Nordlaks i Vesterålen.

 

 

Miljøstatus

Fiskeridirektoratet overvåker resultatene fra miljøundersøkelsene, og iverksetter tiltak hvis miljøtilstanden er uakseptabel. De siste årene viser undersøkelser at miljøforholdene rundt anleggene generelt blir bedre og bedre. 

Det store bildet etter cirka 10 år med miljøovervåkning viser stabile og gode forhold under oppdrettsanleggene til tross for at produksjonen i samme periode har doblet seg, fra cirka 600 000 tonn til i overkant av 1,2 millioner tonn. Det skriver Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

 

Nyttige linker: