Er det miljøgifter i oppdrettslaks?

I likhet med store deler av maten vi spiser inneholder også oppdrettslaks mindre mengder miljøgifter. Men fordelene ved å spise fisk oppveier klart den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av miljøgifter og andre kjente fremmedstoffer i fisk representerer.

Norge er forpliktet av internasjonale avtaler og EU-lovgivningen til å ha et overvåkingsprogram for legemidler, ulovlige stoffer og miljøgifter i matproduserende dyr. På vegne av Mattilsynet er Havforskningsinstituttet (HI) ansvarlig for analyser og rapportering i overvåkingsprogrammet for norsk oppdrettsfisk.

Årlig undersøker Havforskningsinstituttet  (HI) oppdrettsfisken for blant annet dioksin og dioksinlignende PCB, tungmetaller, pesticider og bromerte flammehemmere. Resultatene ligger på hi.no.

De vanligste miljøgiftene i villfisk og oppdrettsfisk er PCB, dioksiner og kvikksølv. Disse får laksen i seg via maten. Nivåene i oppdrettslaks har gått ned fordi fôret nå inneholder mere vegetabilier enn tidligere. Oppdrettslaks inneholder i dag mindre miljøgifter enn fet villfisk.

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet har vurdert fordelene ved å spise fisk, det vil si næringsstoffer i fisk og helsegevinster på den ene siden, opp mot risiko på den andre. Hovedkonklusjonen er at fordelene ved å spise fisk oppveier den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av miljøgifter og andre kjente fremmedstoffer i fisk representerer. Ved dagens nivåer av miljøgifter i oppdrettsfisk og villfisk får ikke engang storspisere i seg skadelige mengder av PCB, dioksiner og kvikksølv fra fisk.

Nyttige linker