Er det miljøgifter i oppdrettslaks?

I likhet med store deler av maten vi spiser inneholder også oppdrettslaks mindre mengder miljøgifter. Men fordelene ved å spise fisk oppveier klart den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av miljøgifter og andre kjente fremmedstoffer i fisk representerer.

Norge er forpliktet av internasjonale avtaler og EU- lovgivningen til å ha et overvåkingsprogram for legemidler, ulovlige stoffer og miljøgifter i matproduserende dyr. På vegne av Mattilsynet, er NIFES ansvarlig for analyser og rapportering i overvåkingsprogrammet for norsk oppdrettsfisk.

Årlig undersøker NIFES (nå Havforskningsinstituttet) oppdrettsfisken for blant annet dioksin og dioksinlignende PCB, tungmetaller, pesticider og bromerte flammehemmere. Ingen av prøvene var over grenseverdi. For 2015 ble det analysert ca 2500 prøver fra oppdrettsfisk. Dette representerer ca 12 000 fisk. Prøvene tas årlig og rapportene kan leses på Havforskningsinsituttet sine hjemmesider.

De viktigste miljøgiftene i villfisk og oppdrettsfisk er PCB, dioksiner og kvikksølv. Disse stoffene får laksen i seg gjennom fôret den spiser. Nivåene i oppdrettslaks har gått ned fordi fôret nå inneholder mere vegetabilier enn tidligere. Oppdrettslaks inneholder i dag mindre miljøgifter enn fet villfisk.

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet har vurdert fordelene ved å spise fisk, det vil si næringsstoffer i fisk og helsegevinster på den ene siden opp mot risiko på den andre.  Hovedkonklusjonen at fordelene ved å spise fisk oppveier klart den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av miljøgifter og andre kjente fremmedstoffer i fisk representerer. Ved dagens nivåer av miljøgifter i oppdrettsfisk og villfisk får verken storspisere eller andre i seg skadelige mengder av PCB, dioksiner og kvikksølv fra fisk.

Nyttige linker