Hvem bestemmer hvor et oppdrettsanlegg skal ligge?

Det har de siste årene kommet oppdrettsanlegg i mange norske fjorder, men hvilke krav må oppfylles før man får tillatelse til å etablere et nytt oppdrettsanlegg? Her får du svaret.

Oppdrettslokasjon
Foto: Norges sjømatråd

Veien frem til etablering av en oppdrettslokalitet krever bred involvering. Innbyggerne som bruker fjordene skal høres. Det samme gjelder offentlige instanser som sikrer at viktige samfunnshensyn blir ivaretatt. Søknadsprosessen frem til en ny oppdrettslokalitet er lang og tar gjerne et år eller mer fra prosessen starter til lokaliteten er godkjent. Selve saksbehandlingen av søknaden skal være gjennomført på 22 uker.

Søknaden

Når en oppdretter ønsker å etablere en ny lokalitet, må det søkes om godkjenning. Søknaden om klarering av lokaliteten sendes til fylkeskommunen og skal som et minstekrav inneholde:

 • Opplysninger om strømforholdene på lokaliteten.
 • Miljøstatus for området rundt lokaliteten og resultater fra miljøundersøkelser utført på havbunnen der lokaliteten skal være.
 • Hvilken type teknologi som skal benyttes.

Behandling av søknaden

Når søknaden er sendt inn, starter prosessen som avgjør om en havbrukslokalitet blir godkjent eller ikke. En ny havbrukslokalitet godkjennes kun dersom det er miljømessig forsvarlig å plassere lokaliteten på det stedet det søkes om. Det skal også gjøres en avveining av arealinteressene i området med vekt på:

 • Søkerens behov for areal til akvakultur.
 • Alternativ bruk av området til annen type akvakultur.
 • Annen bruk av det aktuelle området.
 • Aktuelle verneinteresser.

Godkjenning eller avslag

Første trinn i godkjenning av søknaden er at kommunen legger søknaden ut på åpen høring i samarbeid med søkeren. Kommunen gjør så sin vurdering etter en høringsprosess hvor innbyggere, næringsliv og interesseorganisasjoner får mulighet til å si sin mening om lokaliseringen. 

Kommunen sjekker også om anlegget er i tråd med gjeldende plan for området (plan- og bygningsloven), og vedtar en uttalelse som skal legges til grunn når fylkeskommuen fatter vedtak til slutt.

Det kreves også tillatelse til å drive oppdrett på den aktuelle lokaliteten fra følgende sektormyndigheter: Mattilsynet, Kystverket, Fylkesmannen og NVE (om anlegget skal bruke ferskvann). Videre skal Fiskeridirektoratet uttale seg om fiskeriinteressene i det aktuelle området. 

Sektormyndighetene vurderer lover som gjelder;

 • Matproduksjon og mattrygghet.
 • Vern mot forurensing og avfall.
 • Bruk av havner og farvann.
 • Vassdrag og grunnvann.
 • Dyrevelferd.

Også forholdet til friluftsliv og miljøstatus for vann blir vurdert.

Plasseringen av lokaliteten kan heller ikke være i strid med

 • Vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven.
 • Vedtatte vernetiltak som skal sikre naturmangfold.
 • Vedtatte vernetiltak som skal sikre kulturminner.

Når alle disse forholdene er nøye vurdert, kan fylkeskommunen til slutt ta stilling til om det skal gis tillatelse til å etablere oppdrettslokaliteten.

 

Nyttige lenker

Du kan lese mer om hvilke krav som stilles til klarering av en oppdrettslokalitet her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1798#KAPITTEL_7

http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Tildelingsprosessen