Hvem bestemmer hvor et oppdrettsanlegg skal ligge?

Det har de siste årene kommet oppdrettsanlegg i mange norske fjorder, men hvilke krav må oppfylles før en får tillatelse til å etablere en nytt oppdrettsanlegg? Her får du svaret.

Oppdrettslokasjon
Foto: Norges sjømatråd

Veien frem til etablering av en oppdrettslokalitet krever bred involvering. Innbyggerne som bruker fjordene skal høres. Det samme gjelder offentlige instanser som sikrer at viktige samfunnshensyn blir ivaretatt. Søknadsprosessen frem til en ny oppdrettslokalitet er lang og tar gjerne et år eller mer fra prosessen starter til lokaliteten er godkjent. Selve saksbehandlingen av søknaden skal være gjennomført på 22 uker.

Søknaden

Når en oppdretter ønsker å etablere en ny lokalitet må det søkes om godkjenning. Søknaden om klarering av lokaliteten sendes til Fylkeskommunen og skal som et minstekrav inneholde:

 • Opplysninger om strømforholdene på lokaliteten.
 • Miljøstatus for området rundt lokaliteten og resultater fra miljøundersøkelser utført på havbunnen der lokaliteten skal være.

Behandling av søknaden

Når søknaden er send inn starter prosessen som avgjør om en havbrukslokalitet blir godkjent eller ikke. En ny havbrukslokalitet godkjennes kun dersom det er miljømessig forsvarlig å plassere lokaliteten på det stedet det søkes om. Det skal også gjøres en avveining av arealinteressene i fjorden med vekt på:

 • Søkerens behov for areal til akvakultur.
 • Alternativ bruk av området til annen type akvakultur.
 • Annen bruk av det aktuelle området.
 • Aktuelle verneinteresser.

Godkjenning eller avslag

Godkjenning av søknaden krever at det er gitt tillatelser fra vertskommunen til anlegget. Kommunen gjør sin vurdering etter en høringsprosess hvor innbyggere, næringsliv og interesseorganisasjoner får mulighet til å si sin mening om lokaliseringen.

Videre kreves det tillatelse til å drive oppdrett på den aktuelle lokaliteten fra sektormyndigheter som Mattilsynet, Kystverket, Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet i henhold til lovene som regulerer:

 • Matproduksjon og mattrygghet
 • Vern mot forurensing og avfall
 • Bruk av havner og farvann
 • Vassdrag og grunnvann
 • Dyrevelferd

For å bli godkjent kan plasseringen av lokaliteten heller ikke være i strid med

 • Vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven.
 • Vedtatte vernetiltak som skal sikre naturmangfold.
 • Vedtatte vernetiltak som skal sikre kulturminner.

Når disse forholdene er nøye vurdert, og de menneskene og organisasjonene som er berørt er hørt, kan Fylkestinget i Fylkeskommunen til slutt ta stilling til om det skal gis tillatelse til å etablere oppdrettslokaliteten.

 

Nyttige lenker

Du kan lese mer om hvilke krav som stilles til klarering av en oppdrettslokalitet her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1798#KAPITTEL_7

http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Tildelingsprosessen