Transport av laks

Transport av oppdrettslaks tar hensyn til både fiskehelse, miljø og mattrygghet.

Båten Ronja Polaris på veg med laks nordover kysten fra Ålesund med Valderøy og Vigra i Giske kommune i bakgrunnen
Her frakter "Ronja Polaris" laks på vei nordover fra Ålesund. Foto: Sølvtrans

Transport av levende laks

Brønnbåter er spesialfartøy som brukes til transport av levende fisk over lengre avstander. Båten kan frakte laks mellom anlegg eller til slakteriet. Den kan gå med åpen eller lukket brønn. Lukket brønn sørger for at man unngår smitte fra fisk til vann eller omvendt.

Forskrift om transport av akvakulturdyr regulerer transport av oppdrettslaks. Mattilsynet godkjenner transportmiddelet, og personell med kompetanse om fiskevelferd og laksens behov skal alltid være tilgjengelig. Transportørene må dokumentere at de har nødvendig praktisk og teoretisk kunnskap.

Transport av ferdig sjømat

Det er også krav til transport av sjømat som fraktes ut til konsumenter i hele verden. Sjømaten må ikke utsettes for temperatursvingninger eller andre forhold som reduserer kvaliteten på produktene. Laksen pakkes i bokser som holder den kald, og is legges rundt laksen for at temperaturen ikke skal overstige 4 grader under transport.

10 prosent av den ferske sjømateksporten fra Norge sendes med fly. Dette baserer seg på eksporten til oversjøiske markeder (Afrika, Asia, Nord-Europa, Oceania og Sør-Amerika). 90 prosent av fersk sjømat fra Norge går til Europa og da på en kombinasjon av bil og tog.

Selv om sjømat er en klimavinner i kostholdet, erkjennes det at transport av fôr til oppdrettsfisk og flyfrakt ut i fjerne markeder øker det totale Co2-avtrykket.

Det jobbes mye med å utvikle teknologi som gjør at holdbarheten på fersk fisk holder seg lengre, noe som gjør at en i stedet kan benytte både tog- og båttransport.
Det betyr at mer norsk sjømat i fremtiden vil bli sendt med alternative transportmidler til de fjerne markedene.

Sjømatnæringen i Norge tar klimaet på alvor og har som mål å redusere næringens klimafotavtrykk både under transport til markedene og i produksjonsfasen. Bruk av miljøregnskap er helt avgjørende for å avdekke de viktigste miljøpåvirkningene og for å dokumentere status og utvikling. Som et ledd i dette arbeidet er det igangsatt et eget forskningsprosjekt for å oppdatere beregningene av klimafotavtrykket til sjømat.