Trygg sjømat

For å sikre trygg sjømat til forbrukerne har Norge et omfattende regime for kontroll og overvåkning av all sjømat og sjømatproduksjon. Myndighetenes overvåkningsprogrammer dokumenterer at det er trygt å spise oppdrettslaks.

Trygg sjømat

Norsk matforvaltning skal sikre forbrukerne trygg sjømat. Det arbeides med mattrygghet gjennom hele verdikjeden - fra fjord til bord. Myndighetene har ansvar for å fastsette regelverk som sikrer at sjømaten er trygg, og for å se til at Mattilsynet fører tilsyn med hvordan virksomhetene etterlever dette. Samtidig skal den enkelte næringsutøver selv sikre at sjømaten som produseres er trygg og av riktig kvalitet.

Trygg sjømat

Myndighetenes kontrollsystem

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet deler fagansvaret for norsk matpolitikk.

Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet deler ansvaret for å sikre trygg sjømat

Mattilsynet er den sentrale kontrollmyndigheten for norsk sjømat. Mattilsynet gir dessuten faglige råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. 

Mattilsynet fører tilsyn

Mattilsynet er et tilsyns- og overvåkningsorgan for blant annet sjømattrygghet samt helse og velferd hos fisk og skalldyr. Tilsynet har ansvar for utarbeiding, veiledning og forvaltning av regelverk, og for å føre et risikobasert tilsyn og overvåkning langs hele produksjonskjeden fra fjord til bord. Mattilsynet har også  løpende oppgaver i tilslutning til eksport av sjømat og dialog med andre lands tilsynsmyndigheter. Mattilsynet godkjenner og registrerer sjømatbedrifter innen blant annet kategoriene fiskefôr, lakseslakterier og videreforedlingsanlegg. Arbeidet overfor bedriftene omfatter tilsyn og kontroll med drifts- og bygningshygiene, kjøle- og fryseinnretninger, vann og is, skadedyrbekjempelse, renhold og avfallshåndtering. Viktige elementer i tilsynet er revisjon av virksomhetenes internkontrollsystem samt stikkprøvekontroller med inspeksjon og uttak av prøver for analyse av uønskede stoffer gjennom hele produksjonskjeden for laks. Mattilsynet er også ansvarlig for gjennomføring og rapportering av nasjonale overvåkningsprogram for sjømattrygghet.

Kontrollmyndighetene henter vitenskapelig kunnskap fra en rekke uavhengige faginstitusjoner:

  • Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM)
  • Havforskningsinstituttet (tidligere NIFES)
  • Veterinærinstituttet

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM)

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for blant annet Mattilsynet for alle forhold som har direkte eller indirekte betydning for mattryggheten gjennom hele matkjeden. Komiteen er organisert uavhengig av Mattilsynet.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (tidligere NIFES) har en fri og uavhengig rolle i alle faglige spørsmål.

Instituttet forsker blant annet på ernæring til fisk, og på hvordan konsum av fisk og sjømat virker på helsen vår, og gir råd til myndigheter, næring og forvaltning som støtte i arbeidet for å sikre trygg og sunn sjømat. Egne program gjennomføres med målsetting å øke kunnskapen om organiske og uorganiske miljøgifter, tilsettingsstoffer, legemidler til fisk og andre oppdrettsorganismer samt mikroorganismer og parasitter i fiskefôr og sjømat. I tillegg til forskningen utfører instituttet overvåkningsoppgaver for Mattilsynet.

Som en del av arbeidet med å sikre trygg oppdrettsfisk analyserer instituttet på oppdrag fra Mattilsynet kontinuerlig innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og miljøgifter i norsk oppdrettsfisk. 

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt med dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet som kjerneområder. Primæroppgavene til Veterinærinstituttet er forskning, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling til myndighetene.

Veterinærinstituttet er myndighetenes viktigste kunnskapsleverandør ved forebygging, rådgivning, oppklaring og håndtering av alvorlige smittsomme sjukdommer hos fisk og landdyr, og sykdommer som kan overføres naturlig mellom dyr og mennesker (zoonoser). Instituttet arbeider også med å redusere forekomsten av fremmedstoffer og biotoksiner i næringskjeden.

Landbruk- og matdepartementet: ansvarlig for norsk matpolitikk sammen med HOD og NFD

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD): ansvarlig for trygg sjømat, sammen med NFD

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD): ansvarlig for matproduksjon fra fiskeri og akvakultur

 

Kontrollmyndigheter underlagt departementene

Mattilsynet: kontrollerer mattrygghet

Miljødirektoratet: kontrollerer forurensning

Statens legemiddelverk: godkjenner legemidler

 

Uavhengige faginstitusjoner

HI: overvåker havet og sjømaten

VKM: uavhengige risikovurderinger

Veterinærinstituttet: kontrollerer dyrehelse, fiskehelse, mattrygghet

Nyttige linker: