Hva er bærekraft?

Utviklingen av norsk lakseoppdrett skal ta hensyn til miljø, økonomi og sosiale forhold.

Rømming er fortsatt en utfordring for næringen. Merdene på bildet viser selve konstruksjonen av ringene med sikkerhetsnett.
Norsk oppdrettsnæring har en klar nullvisjon for rømming av laks, men rømming er fortsatt en utfordring for næringen. Foto: Norges sjømatråd

Bærekraftig utvikling er: "Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov".
Begrepet ble først brukt av FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling i 1987. Bærekraftig utvikling legger vekt på miljø, sosiale forhold og økonomi, og prøver å finne en riktig balanse mellom disse tre hensynene.

Bærekraft og miljø i lakseoppdrett

I 2009 lanserte regjeringen en strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Den trekker frem fem områder der oppdrett påvirker miljøet. Disse er: Genetisk påvirkning og rømming, forurensning og utslipp, sykdom, arealbruk og fôrressurser.

I 2015 la regjeringen frem en stortingsmelding om vekst i oppdrettsnæringen. Meldingen legger opp til at vekst skal styres av miljøindikatorer. Ettersom forskjellige produksjonsområder i Norge har ulike miljøutfordringer, kan noen lokaliteter og områder tåle vekst bedre enn andre.

I dag er rømt oppdrettsfisk og lakselus regnet som de største miljøutfordringene fra oppdrettsnæringen. Les mer om rømming her. Les mer om lakselus her.

Bærekraft, sosiale forhold og økonomi

For informasjon om verdiskaping og sysselsetting i norsk havbruk, vises det til ringvirkningsanalyser utført av blant andre SINTEF Fiskeri og havbruk. Disse sier at selv om sjømatnæringen og lakseoppdrett har en syklisk natur der verdiskapningen svinger, viser analysene at den økende aktiviteten tilknyttet havbruk gir opphav til økende ringvirkninger i det norske samfunnet og øvrige næringsliv.

 

Nyttige linker

Meld. St. 16 (2014 - 2015): Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-2014-2015/id2401865/?ch=1&q

Her finner du FNs bærekraftsmål

Sintef: Sjømat skaper ringvirkninger: 

https://www.sintef.no/siste-nytt/sjomat-skaper-ringvirkninger-i-milliardklassen/

Sintef: Sluttrapport verdiskaping i norsk matproduksjon 

http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901215