Laksens økonomiske bidrag i samfunnet

I 2020 var den samlede verdiskapningen i norsk sjømatnæring på 112 milliarder kroner, viser en analyse av Menon Economics, Nofima og Norce. Verdiskapingen i næringen la grunnlag for samlede skatteeffekter på rundt 30 milliarder kroner i 2020.

Arbeidere på produksjonsanlegget tilbereder laks for markedet.
Det har vært en stor vekst i akvakulturinvesteringer. Fra 670 millioner kroner i 2004, til nesten 15 milliarder kroner i 2020. Det tilsvarer mer enn en 20-dobling. Foto: Norges sjømatråd

Verdiskapning er verdiene som skapes av de som arbeider i, og de som leverer varer og tjenester til sjømatnæringen i Norge. Sjømatnæringens verdiskaping per sysselsatt er 73 prosent høyere enn for norsk næringsliv
uten olje og gass (Fastlands-Norge), mens den er marginalt lavere enn i maritim næring.

Ta en titt her:

Flest sysselsettinger

Antall årsverk for hele den norske sjømatnæringen har stabilisert seg på rundt 93 600 årsverk. Halvparten av disse skjer direkte i næringene, og like mange som ringvirkninger i næringsliv i form av varer og tjenester som er tilknyttet sjømatnæringene. Ringvirkningene av sjømatnæringene har mer enn fordoblet seg de siste 10 årene. 

Den samlede sysselsettingen fra akvakultur er estimert til 54 400, tilsvarende 60 prosent av sjømatnæringens samlede sysselsettingseffekter. De resterende 39 200 sysselsatte tilskrives fiske- og fangst.

Mens det i snitt er 2,2 millioner kroner i vareinnsats per sysselsatt i norsk næringsliv, er dette tallet hele 6,0 millioner kroner for sjømatnæringen.

Gir økning i eksportverdi

I 2007 stod laks for 49 prosent av eksportverdien, mens denne andelen har økt til 69 prosent i 2020. I 2020 var verdien av lakseeksporten på 72
milliarder kroner, mer enn fire ganger så høy som i 2007.

Lenker:

Her finner du hele rapporten om nasjonal betydning av sjømatnæringen:

Sjømatnæringens betydning - en verdiskapningsrapport