Laksens økonomiske bidrag i samfunnet

I 2018 var den samlede verdiskapningen i norsk sjømatnæring på 100 milliarder kroner, viser en analyse av Sintef Ocean. Oppdrett og tilvirkning av laks, samt andre havbruksaktiviteter, utgjorde om lag 68 milliarder kroner.

Arbeidere på produksjonsanlegget tilbereder laks for markedet.
Hvert årsverk i havbruksnæringen produserer varer og tjenester for over 4 millioner kroner. Foto: Norges sjømatråd

Verdiskapning er verdiene som skapes av de som arbeider i, og de som leverer varer og tjenester til sjømatnæringen i Norge. Havbruksnæringa alene skapte verdier for 68 milliarder kroner i 2018. 

Ta en titt her:

Doblet leverandørindustri

Antall årsverk for hele den norske sjømatnæringen har stabilisert seg på rundt 66 000 årsverk. Halvparten av disse skjer direkte i næringene, og like mange som ringvirkninger i næringsliv i form av varer og tjenester som er tilknyttet sjømatnæringene. Ringvirkningene av sjømatnæringene har mer enn fordoblet seg de siste 10 årene. Leverandørindustrien i Norge øker og blir stadig viktigere i den totale verdiskapningen av næringen, og står nå for en verdiskapning på nesten 40 milliarder kroner.

I havbruksnæringa er det nå 42 000 årsverk, hvorav 30 000 årsverk i leverandørindustrien.

 

 

Lenker:

Her finner du hele rapporten om nasjonal betydning av sjømatnæringen:

Sjømatnæringens betydning - en verdiskapningsrapport (Sintef)