Laksens økonomiske bidrag i samfunnet

Den samlede verdiskapningen i norsk sjømatnæring var i fjor 94 milliarder kroner, viser en analyse av Sintef Ocean. Oppdrett og tilvirkning av laks, samt andre havbruksaktiviteter, utgjorde om lag 62 milliarder kroner.

Arbeidere på produksjonsanlegget tilbereder laks for markedet.
Hvert årsverk i havbruksnæringen produserer varer og tjenester for over 4 millioner kroner. Foto: Norges sjømatråd

 Verdiskapning er verdiene som skapes av de som arbeider i, og de som leverer varer og tjenester til sjømatnæringen i Norge. Havbruksnæringa alene skapte verdier for 62 milliarder kroner i fjor. 

Ta en titt her:

Doblet leverandørindustri

Antall årsverk for hele den norske sjømatnæringen har stabilisert seg rundt 58 000 årsverk. Halvparten av disse skjer direkte i næringene, og like mange som ringvirkninger i næringsliv i form av varer og tjenester som er tilknyttet sjømatnæringene. Ringvirkningene av sjømatnæringene har mer enn fordoblet seg de siste 10 årene. Leverandørindustrien i Norge øker og blir stadig viktigere i den totale verdiskapningen av næringen, og står nå for en verdiskapning på 32 milliarder kroner.

33 000 årsverk i havbruk

I havbruksnæringa er det nå 33 000 årsverk, hvorav 23 000 årsverk er i leverandørindustrien. Hvert årsverk i havbruksnæringen produserer varer og tjenester for over 4 millioner kroner, og står for landets fjerde største verdiskapning, olje og gass medregnet. Gjennomsnittet for Fastlands-Norge i 2017 var på cirka 1 million kroner per årsverk. 

Milliarder i skatt

Sjømatnæringen og de som leverer varer og tjenester bidrar, i tillegg til verdiskapning og sysselsetting, med 18,6 milliarder kroner i skatteinntekter til norsk økonomi. 14,1 milliarder er selskapsskatt og 4,5 milliarder er personskatt. Havbruksnæringa og deres underleverandører bidrar med 15,4 milliarder, av totale 18,6 milliarder kroner, i selskaps- og personskatt. 

 

Lenker:

Her finner du hele rapporten om nasjonal betydning av sjømatnæringen:

Sjømatnæringens betydning - en verdiskapningsrapport (Sintef)